Konkrete løsninger på bemanningskrisen i helsevesenet

Under Arendalsuka 2023 var bemanningskrisen oppe til spennende og lærerik debatt.

Flere av de kunnskapsrike paneldeltakerene under Arendalsuka pekte på kunnskap, kompetanse og styrking av fagmiljøene som viktigste enkeltfaktorer for å lykkes i møte med utfordringene vi står overfor.

Vi i MedEasy står klar med konkrete løsninger for digital kompetanseheving av høy kvalitet som er velutprøvd i Skandinavia. Vi ser at våre tiltak virker umiddelbart der de tas i bruk. Og best av alt for beslutningstakere der ute som mangler ressurser: Det er mulig å spare penger samtidig som de ansatte blir både mer kompetente og mer fornøyd.

Vi leverer konkrete og velutprøvde løsninger som hever kompetanse hos de ansatte digitalt, og som allerede bidrar til å løse bemanningskrisen rundt om i helsenorge. Vi er klare til å skalere dette opp, det er bokstavelig talt bare å trykke play.

Christian Fredrik Stray, CEO, MedEasy

Det haster å iverksette tiltak som virker

Offentlige rapporter og analyser er entydige: Det knaker i velferdsstatens sammenføyninger. Helsebudsjetter sprenges, behandlingskøene vokser, og både leger og sykepleiere er overarbeidede. Mange norske kommuner står allerede i en dyp bemanningskrise som truer både tilliten til det offentlige helsevesenet og pasientsikkerheten. I følge NAVs bedriftsundersøkelse mangler Norge allerede i dag mer enn 16 000 kvalifiserte helsepersonell. Mangelen på 7000 sykepleiere er det som bekymrer mange aller mest.

«Arbeidsgivere må skjerpe seg! Vi må skape førstelinjeledelse som skape fagmiljøer som rekrutterer og beholder, og som tar vare på folkene.»

Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF) under debatt i Arendalsuka 2023

Viktig å forstå bakgrunnen for krisen når vi peker på tiltak

Hovedårsaken til den akutte bemanningskrisen er økningen i gjennomsnittlige levealder og demografiske konsekvenser knyttet til dette. Den beryktede eldrebølgen har vært varslet lenge, og nå skyller første bølge over oss i full kraft. Situasjonen vil forverres med stadig færre unge innbyggere i forhold til antall eldre. Innen få år vil det være dobbelt så mange 80-åringer som i dag. De eldre har stadig flere og mer komplekse kroniske lidelser, og forbruker flere helsetjenester med krav til høyere kompetanse enn tidligere. Ungdommene har mange valgmuligheter, og kampen om kompetente unge hoder blir stadig tøffere. På toppen av dette har folks forventninger og krav til helsetjenestene økt betydelig, og verken helsebudsjetter eller ny utdanning av helsepersonell kan lenger vokse i takt med etterspørselen.

«Fremover blir det ikke vanskelig å finne arbeid til alle, det blir vanskelig å finne folk til å arbeide.»

Gunnar Bovim, leder av helsepersonellkommisjonen

Konkrete løsninger som virker umiddelbart

Debatten under Arendalsuka pekte på en rekke viktige strategiske satsningsområder. Det virker å være tverrpolitisk og faglig enighet om at både oppgavedeling og kompetanseheving blir spesielt viktig for å lykkes. Vi i MedEasy ønsker gjerne å bidra med operasjonalisering og konkretisering av politikerenes visjoner. Vi har effektive og velutprøvde tiltak som kan fasilitere disse to hovedområdene. Vi gjør dette i stor skala allerede i dag, og har kapasitet til å tenke mye større og helhetlig for å få til det kollektive kompetanseløftet som fremtiden krever av oss.

  1. Oppgavedeling
    Fremtidens sykepleier har forhåpentligvis stetoskop rundt halsen og reseptblokk i hånda og bruker sin kompetanse til å selvstendig diagnostisere, starte og følge opp behandling. Både akutte halsbetennelser, urinveisinfeksjoner og mindre kutt som trenger sutur er eksempler på oppgaver som kan håndteres selvstendig av sykepleiere. Fremtidens helsefagarbeidere vil ha spisskompetanse på å tolke vitale målinger ved sengekanten, og kan på selvstendig vis håndtere praktiske prosedyrer ved vanligste kroniske tilstandene. Klargjøring av visse medisiner, takning av EKG og innleggelse av perifere venetilganger er eksempler på oppgaver som kan avlaste sykepleiere. Personer med ikke-formell kompetanse kan få opplæring på arbeidsplassen og bidra til å identifisere og varsle om farlige symptomer, funn og bivirkninger av legemidler, og kan frigjøre masse tid fra spesielt sykepleiere ved å ha en mer aktiv rolle i stell og matservering. MedEasy tilbyr digitale kurspakker som allerede brukes aktivt til å understøtte oppgavedeling og sikre rask og treffsikker kompetanseheving hos alle de som nå skal utfordres med nye arbeidsoppgaver.

  2. Utdanning og kompetanseutvikling
    En klar forutsetning for å lykkes med oppgavedeling er at mottakere av nye oppgaver har kompetanse til å bære ansvaret som følger med. I en uformell spørreundersøkelse vi gjorde blant mer enn tusen studenter og helsepersonell er det kun 2 % som opplever at de har tilstrekkelig teoretisk og praktisk kompetanse til å føle seg trygg med nye oppgaver. Enda færre har tillit når de skal gi bort oppgaver til noen med kortere utdanning enn seg selv. Den faglige lista må legges betydelig høyere i utdanningsløpene for både sykepleiere og spesielt helsefagarbeidere enn den gjør i dag. Studentene selv etterspør mer praktisk relevant naturvitenskaplig kompetanse som gir dem økt trygghet og mestring i møte med stadig økende kompleksitet og ansvar i praksis.

    Det er fullt mulig å øke kompetanse, heve kvalitet og samtidig mangedoble antall ferdig utdannede helsefagarbeidere i løpet av kort tid – uten å øke kostnadene! En forutsetning for å lykkes blir, slik vi ser det, nasjonalt samarbeid og overgang til digitale læringsplattformer av høy kvalitet, hvor studenter, lærere og veiledere kan møtes for å både lære, teste og anvende sin kunnskap. Dette skjer flere steder i sykepleierutdanningene allerede i dag. Hvorfor ikke skalere opp og gjøre det samme for helsefagarbeiderne, samtidig som man hever det faglige nivået? En ofte undervurdert fordel med digitale læringsplattformer er at man i tillegg til å nå ut til mange flere med oppdatert kunnskap samtidig gir mottakerne av denne kunnskapen mulighet til å gi fortløpende tilbakemelding på både faglig nivå, pedagogikk og praktisk relevans i deres hverdag. I MedEasy har vi passert 900 000 tilbakemeldinger fra studenter og helsepersonell. Vi bruker tilbakemeldingene aktivt hver dag for å sikre at vi treffer målgruppene enda bedre i morgen.

Vi må gi trygghet på at vi ikke kommer til å kompromisse på kvalitet. Vi må møte økt sykdomsbyrde med god kompetanse og god kvalitet i helsetjenestene.

Tone Wilhelmsen-Trøen, leder for Stortingets helse- og omsorgskomité (H)

Livsviktig samarbeid står foran oss

Helsepersonellkommisjonen legger et viktig premiss til grunn: Vi kan ikke øke helsebudsjettene vesentlig fra dagens nivå, og det er dermed ikke mulig å kjøpe oss ut av denne krisen, og det frarådes samtidig import av arbeidskraft. Norsk helsevesen ligger allerede på toppen i Europa når det gjelder ressursbruk. Kommunehelsetjenesten skal vokse på bekostning av spesialisthelsetjenesten, og det må satses på den moderne helsefagarbeideren. Skal vi videreføre et helsevesen for alle, må det tenkes helt nytt i årene fremover, og det blir bokstavelig talt livsviktig at vi griper handlingsrommet vi har foran oss.

Behovet for oppgavedeling vil tvinge seg frem enten vi vil eller ikke. Digital kompetanseheving av høy faglig og pedagogisk kvalitet blir avgjørende for å heve den faglige standarden på sykepleier- og helsefagutdanningene raskt nok og i stor nok skala. For å lykkes med rekruttering og kompetanseheving må vi også anerkjenne utfordringene og innse at ingen har løsningen alene. Gammel profesjonskap og stillingskrig må vike for konstruktiv dialog og samarbeid. Vi oppfordrer politikere, utdannings- og helseinstitusjoner til å gå i dialog med hverandre og studentene for å få på plass både kortsiktige og mer langsiktige tiltak. Debatten i Arendal var inspirerende i denne sammenheng, for her trekker mange gode krefter i samme retning. Som én av flere tilbydere av digital helseutdanning deler vi gjerne våre erfaringer fra de ti siste årene og inviterer til åpen utveksling og diskusjon omkring mulige løsninger. Å lykkes med oppgavedeling og kompetanseheving blir bokstavelig talt livsviktig, og vi må samarbeide for å lykkes. Vi har løsninger som vil virke i morgen, det er bokstavelig talt bare å trykke play.

Relatert:

Se hele debatten fra Arendalsuka her:

Del denne artikkelen

Les mer: