Ahus leder an på oppgavedeling!

Utforsker din avdeling oppgavedeling for tiden? Hør en spennende og lærerik prat med ledelsen ved infeksjonsavdelingen på AHUS som deler spennende erfaringer med oppgavedeling i praksis.

Etter Helsepersonellkommisjonens tydelige anbefaling om å tenke nytt om oppgavefordelingen i helsevesenet, er mange avdelinger i landet i gang med ulike prøveprosjekter hvor oppgaver omfordeles. Infeksjonsavdelingen ved Ahus med seksjonsleder Charlotte Johnsen og enhetsleder Henriette Gruehaugen i spissen har i vår gjort mange spennende erfaringer som de deler til inspirasjon for alle andre i denne podkastepisoden.

Charlotte Johnsen, seksjonsleder for infeksjonsavdelingen
Henriette Gruehaugen, enhetsleder for infeksjonsavdelingen
Håvard Kvinge, seksjonsleder for pasientportører 

Charlotte Johnsen beskrives som en utålmodig type, og har vært en spesielt viktig pådriver for oppgavedelingsprosjektet. Hun kontaktet Håvard Kvinge som er seksjonsleder for pasientportører ved AHUS, og sammen med resten av ledelsen og de ansatte på hver sin avdeling fikk de virkelig fart på sakene.

– Vi merket i løpet av 2022 økende rekrutteringsvansker, og spesielt blant sykepleiere. I vinter ble det satt ned en arbeidsgruppe i medisinsk divisjon på Ahus som skulle se på ulike avlastende tiltak som kunne kunne stimulere til rekruttering og avlaste avdelingene som strever. Vi kom opp med en lang rekke oppgaver som vi mente andre enn sykepleiere kunne gjøre. Pasientportørene ved Ahus opplevdes spesielt fremoverlente og positive og ønsket å bidra, forklarer Johnsen.

Bilde av Hanne Rikstad Iversen 
(medisinsk rådgiver)
Margaret Helen Kristiansen 
(fagrådgiver og fagutvikler)

Hvis et rom skal klargjøres, er det opptil fire personer inne på dette rommet i dag. Vi ønsker å gjøre endringer som sikrer at dette ikke binder opp både helsefagarbeider, sykepleier, leder og renholdspersonell.

Charlotte Johnsen, seksjonsleder for infeksjonsavdelingen Ahus

Lang liste med konkrete oppgaver

På listen til Infeksjonsavdelingen stod alt fra avfallshåndtering, fylle på tøytraller, sjekke medisinsk-teknisk utstyr, scanne og legge på plass medisiner og servering. Et punkt som har vært spesielt krevende for ansatte ved Ahus de siste 15 år er knyttet til blodprøvetaking, som nå løses av portører som får praktisk kursing og deretter mestrer nye arbeidsoppgaver.

– Det viktigste er kanskje summen av alle oppgavene, og det som veier tyngst er at sykepleierene våre bruker mye tid på andre oppgaver enn de de er utdannet til. At portører tar mer helhetlig ansvar i pasienttransporter (som reduserer ventetid) . Her var det i grunnen en kombinasjon av mange ting som til slutt har vist seg å være veldig avlastende for sykepleierene, utdyper Johnsen.

Mindre frustrasjon

En litt uventet effekt av oppgavedeling er at en del unødvendig frustrasjon forsvinner hos både sykepleiere og portører. Håvard Kvinge er seksjonsleder for pasientportører og forklarer at portørene ofte blir stående å vente på at sykepleiere skal gjøre oppgaver inne på smitterom som enkelt kunne vært løst av portører innenfor deres eksisterende kompetanse. Det kan for eksempel dreie seg om praktiske ferdigheter knyttet til leiring, mobilisering og forflytting. Istedenfor å stå og vente kan portøren frigjøre en sykepleier.

– Portørfaget er relativt ferskt som fagbrev, og vi ser for oss at portørene kan brukes på veldig mange områder i fremtiden med tanke på oppgavedeling. Vi er litt som poteten i sykehuset. Faget vårt bygger på helsefagarbeiderfaget, og det tror vi mange ikke har fått med seg, utdyper Kvinge.

Teoretisk og praktisk kunnskapsheving

I en uformell spørreundersøkelse som MedEasy utførte blant helsepersonell, føler kun 2 % seg klar for nye oppgaver med nytt ansvar uten at det følger med både teoretisk og praktisk kunnskapsheving for å kunne bære ansvaret. Viktigheten av kompetanse fremheves også i et notat fra NSF og ansvars- og oppgavedeling i et sykepleierperspektiv.

– I vår undervisning legger vi til rette for at både portører og helsefagarbeidere får styrket sin observasjonskompetanse sammen med de nye oppgavene. Allerede i dag står jo helsefagarbeidere ganske alene mange steder uten tilstrekkelig støtte fra verken lege eller sykepleier, forteller Nils Christian Tvedt Karlsen som er fagansvarlig lege i MedEasy.

Digital internopplæring blir en viktig del av løsningen

Skal vi lykkes med oppgavedeling må kompetanse løftes både bredt og raskt. Det finnes verken tid eller ressurser til å møte det store kunnskapsbehovet som følger med oppgavedeling innenfor rammene av tradisjonell internopplæring.

MedEasy har undervisning av høy faglig og pedagogisk kvalitet som hjelper både helsefagarbeidere og portører med kompetanse og trygghet når det gjelder å kunne oppdage og varsle om tegn til alvorlig sykdom på de viktigste og vanligste akuttmedisinske tilstandene. I praksis betyr det å kunne gjøre gode vitale målinger og også kunne tolke disse, og rapportere videre.

– Vi tror det blir avgjørende for samarbeid og gjensidig tillit at fremtidens helsefagarbeidere stiller med en litt mer lignende, og kanskje i litt større grad noe mer overlappende, naturvitenskaplig kompetanse sammenlignet med leger og sykepleiere, avslutter Karlsen

Trenger du hjelp til digital internopplæring i forbindelse med oppgavedeling?
Sjekk ut ut hva vi tilbyr og ta kontakt!

Relatert:

Del denne artikkelen

Les mer: