Sørlandet sykehus inngår avtale med MedEasy

Prehospitale tjenester ved Sørlandet sykehus «flipper» internundervisningen for sine 330 ansatte fra og med våren 2023. Resultatet er høyere kvalitet i bredden av faget, hyppigere repetisjon, fornøyde ansatte og frigjort tid hos fagutviklere til enda tettere individuell oppfølging.

Samtidig beregnes det en kostnadsbesparelse på omtrent 1 million kroner årlig.

Hør hvorfor Sørlandet sykehus valgte MedEasy
I forbindelse med at Sørlandet sykehus har signert ny bedriftsavtale med MedEasy fra 2023, fikk vi besøk i vår podkast av fagutvikler Inger Lene Grostøl og medisinsk rådgiver Per Kristian Hyldmo som forteller hvordan de jobber med fagutvikling, kvalitet og kontinuerlig internopplæring av alt fra nye lærlinger til rutinerte faste ansatte. De utdyper og begrunner også hvorfor de valgte å samarbeide med MedEasy på den teoretiske delen av internopplæringen. Vi håper og tror at samtalen vår kan inspirere fagansvarlige andre steder til å tenke nytt og digitalt når det gjelder internopplæring.

Bilde av Hanne Rikstad Iversen 
(medisinsk rådgiver)
Margaret Helen Kristiansen 
(fagrådgiver og fagutvikler)

Det er flere verdifulle elementer som gjorde at Sørlandet sykehus endte opp med en avtale med MedEasy, men hovedargumentet var at plattformen og innholdet i MedEasy dekker kompetansekrav for både nye lærlinger og fast ansatte som skal holde livsviktig kunnskap og ferdigheter ved like. SSHF stiller svært høye krav til det faglige innholdet som videreformidles til deres ansatte. Et ufravikelig krav er at det faglige må være oppdatert etter internasjonal standard, samtidig som det pedagogisk skal være lett tilgjengelig. MedEasy sin didaktiske utforming ble vurdert som svært god.

– God pedagogisk fremstilling av et fag, er superviktig. Det å lese prosedyrer er fint, men det å få en morsom og god didaktisk innføring i ting, det var viktig for oss, forklarer Per Kristian Hyldmo som er medisinsk rådgiver ved Prehospital klinikk.

Sparer 1 million i året uten å kompromisse på kvalitet
Det er verdt å merke seg at SSHF i følge egne beregninger sparer nesten én million kroner i året på denne metoden, samtidig som de frigjør mer tid hos sine fagutviklere til individualisert og målrettet oppfølging av sine ansatte. Besparelsene er i hovedsak knyttet til nedtak av fysiske fagdager og fristillingen av 40 timeverk med lønn pr person pr år som kan utnyttes i drift. Ambulansetjenestene i SSHF drifter tilsammen 21 stasjoner i Agder, inkludert to i Telemark, og omfatter litt i overkant av 330 ansatte.

I forbindelse med anskaffelsen ble det gjort estimater på kost-nytte i saksfremlegget som kan være relevante for andre fagansvarlige med ansvar for kvalitet og fagutvikling.

– Det var komplisert å sette opp et godt regnestykke på det, men det vi gjorde var å ta hensyn til bare de kursdagene vi tenkte vi kunne ta ned til en viss grad, og i tillegg så vi på antall timeverk som ble spart. Da kom vi ut på en snau million innspart, som vi kan brukes på andre ting. Det er som sagt et vanskelig regnestykke, men jeg mener at vi får mer kvalitet uten å bruke mer penger. 

Månedens tema gjeninnføres digitalt
Fagutviklerene ved SSHF gjeninnfører den gode gamle «månedens tema», men den nye digitale varianten har vesentlige nyvinninger med seg. Nå skjer innlæring og oppdatering av kunnskap digitalt med MedEasy før man diskuterer kunnskapen med sine kollegaer og anvender det man har lært lokalt. Dermed kan de ansatte oppdatere seg faglig på sine egne premisser, samtidig som det frigjøres verdifull tid til individuell oppfølging fra de fagansvarlige. Rolige perioder på vakt kan nå utnyttes til såkalt «nerdekino» hvor de ansatte (med eller uten popkorn) ser videoer sammen og diskuterer tema som foreleses underveis. Velkjente utfordringer knyttet til fravær fra undervisning i operative vaktturnuser minimeres også med denne måten å jobbe på.

Inger Lene Grostøl er fagutvikler med lang erfaring fra akuttmedisin og har hovedansvar for den faglige og administrative organiseringen av bedriftstilgangen til MedEasy. I april er det livreddende vitalia og gjennomgang av hovedtyper sjokk som står på kursplanen til de ansatte.

– Jeg får ofte snapper av folk som sitter og ser på MedEasy. Vi er heldig som har dyktige og nysgjerrige ansatte som hele tiden vil lære mer. Vi håper de opplever at de kan omdanne det nye de nå skal lære til praksis, og at de kan ha gode faglige diskusjoner. Jo mer kunnskap man tilegner seg, dess tryggere blir man. Vi har veldig mange flinke folk der ute, så noe av vår jobb som fagutviklere er å holde den faglige entusiasmen deres oppe.

Utvikle selv vs. bruke MedEasy?
De fleste fagutviklere og fagansvarlige drømmer om ubegrensede ressurser til å lage godt faglig og pedagogisk innhold selv, men realiteten de fleste steder er at tiden som settes av til dette er svært begrenset. Til tross for at prehospital klinikk ved SSHF har svært dyktige og pedagogiske fagutviklere som gjerne skulle fordypet seg enda mer i fag, så velger de nå å benytte ekstern undervisning på den teoretiske delen av internopplæringen. De støtter seg dermed på et eksternt fagteam i MedEasy bestående av blant annet ti erfarne fagpersoner som jobber fulltid med fagutvikling, pedagogikk, tegning og animasjon.

Inger Lene Grostøl har lang erfaring med å lage intern e-læring, og vet hvor mye tid og ressurser som går med til dette hvis man skal klare å utvikle og oppdatere i hele bredden av faget.

– Vi begynte å lage egne e-læringskurs, men det er veldig ressurskrevende. Det tar mye tid, og det tar også mye tid å passe på at innholdet man produserer holdes oppdatert. Vi ser at det kan være bedre å heller bruke vår tid på å gi våre ansatte gode og lokalt tilpassede caser som de løser etter at de har forberedt seg og sett på MedEasy og prosedyrer. Gjennom casene får vi frem gode refleksjoner, så tror vi at det er bedre læring enn at en står og foreleser hele tida. Man får jo ikke med seg alt det som er positivt med MedEasy, de kan se det flere ganger. Det er viktig for oss, for det er ikke alltid du får med deg essensen.

Per Kristian Hyldmo har lang erfaring både innen veiledning, undervisning og er studieprogramleder for master i Prehospital Critical Care ved UiS, og nikker bekreftene.

– Det første er at det tar vanvittig mye tid å lage gode didaktiske opplegg. Og hvorfor skal vi gjøre det, når andre leverer det samme faginnholdet på et mye høyere didaktisk nivå enn vi noen gang kan få til innenfor våre rammer? Og så kan det hende at det er ting vi er nødt til å legge til, som er spesielt for ambulansetjenesten, men greia er jo at vi kan stå på andres skuldre. Det gjelder i alt det vi holder på med. Prøv å finne noe som andre har lagd, som vi kan bruke, i stedet for at vi skal bruke masse tid på å spikke noe hjemme.

Økt aktivitet og fornøyde ansatte som ser flere videoer enn de blir pålagt
Ved tradisjonell stedlig internopplæring kjenner de fleste seg igjen i at man maksimalt rekker å oppdatere seg på et par tema i løpet av et kalenderår, og man må da alltid prioritere kritisk kjernekompetanse (blink til venstre nedenfor). Med digital internopplæring kan fagutviklerene ved SSHF nå mangedoble denne ambisjonen samtidig som de kan tillate seg å repetere relevant kompetanse utenfor kritisk akuttmedisin (blink til høyre nedenfor).

Og det beste av alt – de ansatte omfavner det nye opplegget og skårer videoene 97/100 i snitt. Det er ikke nødvendigvis noen selvfølge at e-læring pålagt av arbeidsgiver skaper entusiasme hos de ansatte. Det kan også se ut til at det er en slitasje når det gjelder tradisjonell e-læring. I følge de ansatte ved SSHF oppfattes ikke MedEasy slik.

Faglig entusiasme
En av de tingene som engasjerer Per Kristian Hyldmo aller mest er å bygge en kultur med faglig entusiasme og gode faglige diskusjoner. Ikke bare kan det styrke pasientsikkerhet, det vil også trolig bidra til økt rekruttering og kan bidra til mindre frafall fra yrket.

– Hvis du er nysgjerrig og får lyst til å gå på jobb fordi det er moro og opplever at det er et sted hvor du har gode faglige diskusjoner så har vi fått til noe viktig. Støtter du dette med en trygg og tilgjengelig læringsarena, så gir vi antagelig bedre behandling samtidig som man selv også har det bedre på jobb. Trivsel er smittsomt, og hvis en ansatt har det bedre på jobb, så får kanskje de andre rundt det også litt bedre på jobb. Faglig entusiasme er en veldig viktig ingrediens når man bygger gode team.

Relatert:
Treffer du fagblinken ofte nok hos dine ansatte?
Hvordan frigjøre tid til fagutvikling i en hektisk hverdag?
Finnmarksykehuset inngår avtale med MedEasy
Lær mer om «flippa undervisning»

Del denne artikkelen

Les mer:

Tid for faglig påfyll!

Med «faglig påfyll» holder du deg oppdatert på livreddende kunnskap til vår aller laveste pris. Det er hele 50 % fast rabatt for NSF-medlemmer!

Les mer