Konkrete oppgaver som kan deles mellom helsepersonell

Vi har undersøkt helsepersonells vilje til å dele konkrete oppgaver, og har funnet flere suksesshistorier som er verdt å legge merke til hvis din arbeidsplass skal fordele oppgaver.

Helsepersonellkommisjonen er tydelig på at bærekraften til fremtidens helsevesen er helt avhengig av at vi tenker nytt om oppgavefordelingen mellom helsepersonell. Vi i MedEasy har dykket ned i oppgavedeling med ambisjon om å uformelt kartlegge hva våre følgere tenker om konkrete oppgaver som kan overtas eller gis bort til andre. Vi har vært på jakt etter både konkrete forslag til oppgaver som våre følgere enten kan tenke seg å overta eller gi bort, og vi har jaktet spesielt etter de som har prøvet og feilet uten tap av entusiasme. Og vi har funnet flere som har lykkes.

Det tydeligste budskapet fra våre følgere var at det er behov for teoretisk og praktisk kompetanseheving både når oppgaver skal overtas og gis bort.

Nils Christian Tvedt Karlsen, fagansvarlig lege i MedEasy

Konkretisering av oppgavedeling

Vi spurte følgerne våre om de tilhørte en yrkesgruppe som kunne overta oppgaver fra en annen og hva slags konkrete oppgaver de kunne tenke seg, her er noen høydepunkter fra svarene vi fikk:

Sykepleiere vil overta:

1) Innkomst
2) Legemiddelsamstemming
3) Skrive og fornye visse medisiner
4) Suturer
5) Sette inn spiral
6) Behandle øyeinfeksjoner
7) Behandle halsinfeksjoner
8) Mer ansvar for kroniske pasienter
9) Blodgass
10) SKUV

Helsefagarbeidere vil overta:

1) Vitale målinger
2) Kateterisering
3) Mikrobiologisk prøvetaking
4) Blodprøvetaking (også CRP og Hb)
5) Sårstell (som inkluderer observasjon, lage prosedyre og evaluering)
6) MMS-test
7) Delta på legevisitt
8) EKG
9) Spirometri
10) Klargjøring av medisiner

Sykepleiere vil gi bort:

1) Måling og tolking av vitalia
2) Legge/fjerne PVK
3) Legge/fjerne kateter
4) Skylle dren
5) Sårstell
6) Klargjøring av visse medisiner
7) Mat og servering
8) Blodprøver
9) EKG
10) Skyllerom

Helsefagarbeidere vil gi bort til ufaglærte:

1) Renhold av pasientrom
2) Vitale målinger
3) Toalettbesøk
4) Matlaging og servering
5) Mobilisering
6) Gå tur og spille spill
7) Re senger
8) Klargjøring av rom
9) Praktiske logistikkoppgaver
10) Stell

Bring it on?

Det er kanskje ikke bare å hoppe inn i en annen yrkesgruppes oppgaver?
Vi spurte følgerne våre om det også!

Hele 98 % av de drøyt tusen som svarte forteller at de har behov for faglig påfyll før de kan påta seg de nye oppgaver. Mangelen på teoretisk og praktisk kunnskap oppleves minst like stor når det er snakk om å gi bort oppgaver. Kun 1 % av de spurte opplever at den de kunne gitt oppgaver til er kompetent nok teoretisk og praktisk. Det må understrekes at undersøkelsen er en høyst uformell spørreundersøkelse blant våre følgere, men resultatene kan i det minste brukes til å stille spørsmål ved kompetanseløft bør settes høyere på agendaen?

Vil du lære mer om ansvars- og oppgavedeling anbefales dette notatet skrevet på vegne av NSF. Her lærer du innledningsvis å skille mellom oppgaveforskyvning og oppgavedeling på en pedagogisk og enkel måte. Deretter beskrives muligheter og utfordringer knyttet til ansvars- og oppgavedeling i et sykepleierperspektiv. Professor Edith Roth Gjevjon som har skrevet notatet har også publisert flere relevante artikler om blant annet oppgavedeling i oppfølging av eldre og hvordan fremtidens sykepleierutdanning skal møte behovet til kliniske ferdigheter.

«Det er særlig kritisk at det er tilstrekkelig og riktig kompetanse ved det som kan betegnes som vertikal oppgaveforskyving. Er kompetansen til helsepersonellet som får fordelt nye oppgaver til seg utilstrekkelig, er sannsynligheten for at uheldige hendelser oppstår stor, med fare for pasienters liv, helse eller livskvalitet, og for personalets arbeidssituasjon.»

Notat om Ansvars- og oppgavedeling i et sykepleierperspektiv, NSF

Vi anbefaler også Legeforeningens innspill til Helsepersonellkommisjonens utredning som har et eget kapittel om oppgavedeling.

Alle er enige om at oppgaver kan og må skyves og deles i større grad, men det er større usikkerhet knyttet til det juridiske behandleransvaret som nødvendigvis også må følge med oppgavedelingen. I tillegg er det behov for et betydelig og snarlig kompetanseløft i grunnutdanningen til helsefagarbeiderene hvis vi skal lykkes med oppgavedeling i en utstrekning som gjør en forskjell.

Nils Christian Tvedt Karlsen, fagansvarlig lege i MedEasy

Relatert:


Del denne artikkelen

Les mer: