Tid for massivt digitalt kommunalt kompetanseløft!

Digitalisering er helt avgjørende for å lykkes med nødvendig oppgavedeling, kompetanseløft og rekruttering i helse- og omsorgstjenesten. Lykkes vi ikke med dette er det vanskelig å se for seg bærekraftige helsetjenester i fortsettelsen.

I følge NAVs bedriftsundersøkelse, mangler Norge allerede i dag mer enn 16 000 kvalifiserte helsepersonell, og aller størst er mangelen på sykepleiere. Situasjonen ventes å forverres drastisk i årene som kommer som følge av demografiske endringer, og mange kommuner står allerede i en dyp bemanningskrise som direkte truer pasientsikkerheten.

MedEasy vil bidra til å løfte kompetansen på alle omsorgsnivåer

Vi i MedEasy har jobbet i snart 10 år med å lage en komplett kurspakke som kan løfte kompetanse på alle omsorgsnivå. Vårt mål er å bidra til å heve pasientsikkerhet og dermed redde flere liv både både lokalt og globalt. Vi mener digital undervisning er helt avgjørende for å lykkes med nødvendig oppgavedeling og rekruttering i årene som kommer. Kommuner som ønsker å utforske dette eller lære mer om mulighetene er velkommen til å ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud. Vi kan skreddersy opplæring etter hver enkelt kommunes behov. Våre opplæringsvideoer når snart 9 millioner visninger i Skandinavia og basert på 850 000 tilbakemeldinger er snitt score på videoene 97/100. Fortsatt ikke overbevist? Vårt fagteam svarer individuelt på spørsmålene til alle brukere i slutten av hver video.

Tid for handling – spesielt i kommunehelsetjenestene

Endring i befolkningssammensetning, med flere eldre og færre yrkesaktive, vil legge et stort press på helsetjenestene våre, som allerede er i full strekk. Skal man tro helsepolitisk barometer 2022, oppleves alvoret så stort i befolkningen at utfordringer knyttet til å få på plass tilstrekkelig helsepersonell med riktig kompetanse er det klart viktigste enkelttiltaket politikere bør prioritere i årene framover innen helse og omsorg. Helsepersonellkommisjonen fastslo nylig, med største tydelighet, at kommunale helsetjenester må styrkes vesentlig – til og med på bekostning av spesialisthelsetjenesten. Kommisjonen anbefaler videre helt spesifikt å satse mer på utdanning av fagarbeidere. Dette gir et spennende handlingsrom og muligheter for fremoverlente utdanningsinstitusjoner, lokalpolitikere og ikke minst helsetjenester som kan bytte praksisplasser mot hjelp til rekruttering og bemanning. Spørsmålet er om de tør å tenke digitalt tidlig nok til å oppnå både den kvalitet og kvantitet som tiden foran oss krever?

Oppgavedeling og kompetanseheving er viktigste løsning

I følge rapporten «Forberedt på neste krise» på bestilling av NSF, fremheves økt kompetanse som et viktig tiltak for å øke produktiviteten og effektivisere ressursutnyttelsen i tjenestene. Helsepersonellkommisjonen kommer til samme konklusjon og peker helt konkret på helsefagarbeidere som en viktig del av løsningen, og råder politikere til å «bygge nedenfra». Det understrekes samtidig at behovet er aller størst i distriktene. Ved at både sykepleiere og leger avlastes for mange av sine eksisterende oppgaver, kan man øke utnyttelsen av eksisterende spesialistkompetanse gjennom god oppgavedeling.

Det må tenkes helt nytt i årene fremover dersom volumet skal bli stort nok på nyutdannede helsefagarbeidere med spesialisert kompetanse som reelt sett ikke bare kan overta assistentoppgaver, men faktisk avlaste sykepleiere og leger ved å jobbe selvstendig og forsvarlig. Det er tid for et massivt kommunalt kompetanseløft, og den faglige lista må legges høyere enn man tradisjonelt har vært vant til for nyutdannede helsefagarbeidere.

Kommuner som vil tenke nytt om utdanning av helsefagarbeidere kan ta kontakt

Kompetanseheving er allerede et politisk satsningsområde, men vi i MedEasy ser at vi kan bidra til å skalere opp «produksjonen» av høyt kompetente helsepersonell «nedenfra» samtidig som både utdanningsinstitusjoner og kommuner beviselig kan spare penger. Som ledd i Kompetanseløft 2025 er detallerede gjort bevilgninger som dekker tilskudd til «kurspakke for ufaglærte». Dessverre har man så langt ikke lykkes med å oppnå tilstrekkelig volum på disse tiltakene, og kostnaden per ferdig utdannet helsefagarbeider er uakseptabelt høy fra vårt ståsted. Siden oppstart i 2012 har kun 490 personer bestått fagprøven. Bevilgningen ble foreslått videreført med 9,5 mill kroner i 2022 (Prop. 1 S (2021–2022). Et annet godt tiltak er ordningen «Menn i helse», som er et omfattende samarbeid mellom kommuner, NAV, fylkeskommune, KS og Helsedirektoratet. Deltakerne får tittelen helserekrutter, med mål om fagbrev som helsefagarbeider. I MedEasy har vi lang erfaring med digital utdanning og vårt hovedmål er nettopp å løfte kompetanse på alle nivåer i helsetjenestene. Vi har fantastiske resultater fra en rekke samarbeid med flere norske høyskoler og universiteter hvor antatt faglig svake sykepleierstudenter har gjort det bedre enn snittet med flippa undervisning. De aller mest imponerende resultatene ser vi i distriktene hvor behovet er størst. Vi tror det er realistisk å mangedoble antall ferdig utdannede helsefagarbeidere innen 2025 samtidig som kostnadene kan reduseres betraktelig.

Kan ikke kjøpe eller importere oss bort fra utfordringene

Som et av verdens rikeste land er det nærliggende å tenke at mer penger gir mer ressurser, men penger kan ikke løse denne varslede krisen alene. Det skapte både reaksjoner og debatt da Helsepersonellkommisjonen i 2022 konkluderte med at helse- og omsorgstjenestenes andel av samfunnets totale arbeidsstyrke ikke kan øke ytterligere. Norge ligger allerede på toppen i Europa i ressursbruk til helse- og omsorgstjenestene. Vi har høyest andel sysselsatte, og er allerede blant landene som bruker mest av fellesskapets penger på disse tjenestene, relativt sett. Helsepersonellkommisjonen fraråder samtidig import av arbeidskraft, og er tydelige på at nye, betydelige tiltak må til for å endre helse- og omsorgstjenestene tilstrekkelig. Derfor anbefaler Helsepersonellkommisjonen en helhetlig innsats på seks konkrete tiltaksområder som sammen vil bidra til omstillingen. MedEasy kan tilby kommuner som strever med dette et massivt løft på halvparten av punktene i dag!

Tiltaksområder for løsning på personellutfordringene:

  1. Organisering
  2. Oppgavedeling
  3. Arbeidsforhold og arbeidstid
  4. Utdanning og kompetanseutvikling,
  5. Prioritering og reduksjon av mindre viktige og til dels uønskede tjenester
  6. Digitalisering og teknologisk utvikling

    Kilde: Helsepersonellkommisjonen

Kompetente helsepersonell er livsviktig – og vi har ingen tid å miste!

Når politikere møter motstand mot oppgavedeling fra helsepersonell, kan en av flere bekymringer være frykt for at kvaliteten ikke skal ivaretas hos en profesjon med «lavere» kompetanse og kortere grunnutdanning. For å løse kapasitetsproblemene i helsetjenestene er vi imidlertid avhengige av å legge profesjonkamp bak oss og sammen skape et massivt kompetanseløft på alle nivåer for å gjøre grunnlaget for slike bekymringer mindre. Spesielt viktig blir det å få på plass en nasjonal og betydelig hevet faglig standard på helsefagarbeiderutdanningen. Fremtidens helsefagarbeider bør være trygge og kompetente på både klinisk observasjon og i stor grad også vurdering av de 10–15 vanligste akutte og kroniske tilstandene som vi vet forårsaker flest feil og størst tap i gode leveår. I praksis vil det bety at fremtidens helsefagarbeider er topptrent i takning og tolkning av vitale målinger, at man gjenkjenner viktige akutte og kroniske symptomer og funn – og rapporterer disse videre til sykepleier og lege. Vi må tenke nytt og handle raskt for å løse utfordringene vi står overfor. I følge en nylig studie publisert i BMJ, er medisinske feil er den tredje vanligste dødsårsaken ved amerikanske sykehus. Forfatterene intervjues i denne podkasten og utdyper at det er all grunn til å tro at tallet er like høyt i alle land i verden.

Vi i MedEasy er klar til å gjøre alt vi kan for å løfte kompetanse på alle omsorgsnivå, og på den måten bidra til å heve pasientsikkerhet og redde flere liv.

Del denne artikkelen

Les mer: