Frigjør ressurser med MedEasy sitt internopplæringsverktøy!

Å investere dine ansattes kunnskap er en direkte investering i trygge og fornøyde pasienter samtidig som vi mener det bidrar til mestring, økt jobbtilfredshet, mindre frafall blant de ansatte. I tillegg kan man spare penger på det!

I en tid hvor kutt og nedskjæringer preger norsk helsevesen, er det viktig at vi tenker nytt og innovativt om hvordan helsepersonell skal kunne holde seg faglig oppdatert i takt med stadig oppdatert kunnskap og nye retningslinjer for utredning og behandling.

Bedriftstilgang fra MedEasy kan brukes både til regelmessig internopplæring av fast ansatte, men er også et svært effektivt verktøy for å gi strukturert og kvalitetssikret opplæring til nyansatte og sommervikarer. Vi opplever at de ansatte som bruker vår bedriftsløsning gir svært positive tilbakemeldinger når de kommer i gang med digital «flippa» internopplæring.

Sparer tid og penger
Med bedriftstilgang fra MedEasy vil du som leder frigjøre mye tid og det er mulig å spare både tid og penger fra første dag. Høres det for godt ut til å være sant? Ved Finnmarkssykehusets prehospitale tjenester er dette allerede virkelighet. Samtidig forteller våre bedriftskunder at digital internopplæring styrker jobbtilfredshet hos de ansatte og virker positivt for rekruttering. Vi tror også bedre og mer strukturert internopplæring kan bidra til å hindre frafall.

På bildet nedenfor ser du en forenklet grafisk fremstilling av hvordan vi kan sammenligne å kaste pil mot en blink med faglig oppdatering av ansatte ved en avdeling. Tradisjonell stedlig internopplæring innebærer som regel ressurskrevende fysiske samlinger utenom arbeidstid, og de færreste avdelinger har kapasitet til å gjøre dette ofte nok. Med digital internopplæring er det mulig å repetere langt oftere og de fleste steder lar det seg også gjøre innen normal arbeidstid. Kostnader knyttet til planlegging, administrasjon og fravær forsvinner, og de ansatte kan benytte rolige perioder på vakt til spontane seanser med faglig oppdatering.


Ved å gjøre kunnskap tilgjengelig når som helst og hvor som helst, kan avdelingen drive målrettet og systematisk kompetanseheving når  det er rolig på vakt! Våre kunder forteller at de repeterer kjernekompetanse oftere og samtidig kan tillate seg å repetere relevant tematikk utenfor avdelingens kjernekompetanse!

Våre bedriftskunder bekrefter at det faktisk er mulig å både gjøre økonomiske innsparinger samtidig som man rekker å repetere langt større andel av hva enn den enkelte avdeling anser som kritisk kjernekompetanse. Nå kan du enkelt sikre at både vikarer og nyansatte har tilstrekkelig teoretisk kunnskap på plass allerede før første vakt.

Arbeidsgiver definerer ved hjelp av få tastetrykk de ansattes kursplaner:

Eksempel på kvartalsvise kursplaner for et sykehjem

Fem enkle argumenter for å treffe digital fagblink så ofte som mulig

  1. Pasientsikkerhet: Den viktigste enkeltfaktor for pasientsikkerhet på tvers av profesjon og arbeidsplass er kunnskap. Å investere i kontinuerlig videreutdanning og opplæring av ansatte er en direkte investering i trygge og fornøyde pasienter
  2. Økt jobbtilfredshet og mindre frafall: Helsepersonell som får muligheter til å vokse og lære rapporterer om høyere trivsel, trygghet og mestring. Det er grunn til å tro at helsepersonell som stagnerer faglig og stadig opplever situasjoner hvor de ikke mestrer sine oppgaver vil stå kortere i sine stillinger.
  3. Enklere rekruttering: Et arbeidssted som verdsetter den faglige utviklingen til sine ansatte, er sannsynligvis i en bedre posisjon for å tiltrekke seg nye og dyktige medarbeidere.
  4. Forbedret effektivitet: En oppdatert sykepleiestab er bedre utstyrt til å jobbe effektivt, redusere risikoen for medisinske feil og forbedre den totale virkemåten til helseinstitusjonen.
  5. Lovpålagt plikt: Sist, men ikke minst: Arbeidsgiver plikter å tilrettelegge for at de ansatte kan yte forsvarlig helsehjelp. Kvalitetssikret og god opplæring og kursing står helt sentralt i dette lovverket.

Relatert:
Ansatte føler seg tryggere med «Faglig påfyll»
Finnmarkssykehuset inngår avtale med MedEasy om digital internopplæring
Hvordan frigjøre tid til fagutvikling i en hektisk arbeidshverdag?

Del denne artikkelen

Les mer: