– Studentene ble tryggere, og presterte mye bedre

Da UiS plutselig manglet faglærer i anatomi og fysiologi på sykepleierstudiet, måtte de tenke nytt. Løsningen de valgte, ga overraskende resultater.

Det var våren 2021, og Universitetet i Stavanger hadde et problem: De sto plutselig uten faglærer i anatomi og fysiologi på Sykepleie og Paramedisin bachelor. 

– Det begynte å haste med å få spikret et undervisningsopplegg, forteller Elisabeth Jonassen Harbin, som er universitetslektor ved UiS og emneansvarlig for fagene anatomi, fysiologi og biokjemi.

I juli ble universitetslektor Kleng Brekkå ansatt som faglærer i 30 % stilling, men da var det svært kort tid til å lage et undervisningsopplegg til semesterstart.

– Vi skjønte at vi måtte tenke helt nytt for å kunne tilby et godt opplegg for studentene, forteller Harbin.

Hun kjente til den digitale læringsplattformen MedEasy via studentene. Nå ble spørsmålet om MedEasy også kunne brukes administrativt, og som et hovedverktøy. 

– MedEasy var veldig positive til å få til et skreddersydd samarbeid. Målet vårt var at hele emnet anatomi, fysiologi og biokjemi skulle være dekket av MedEasy som et komplett undervisningsopplegg.

– Pedagogisk og bra

UiS fikk full tilgang til læringsplattformen for alle faglærere, samt alle første- og andreklassinger på bachelor i sykepleie og på paramedisin.

I samarbeid med MedEasy fikk de satt opp en digital arbeidsplan for hele semesteret fram til eksamen. Planen ga oversikt over pensum, videoforelesninger, øvingsoppgaver og anatomikaféer (mer om disse snart). Læringsutbyttebeskrivelsene definert av NOKUT var dekket.

– Høsten 2021 var vi i gang, og det fungerte meget bra allerede fra start! sier Harbin. 

Ved semesterstart ga emneansvarlig og faglærer en digital introduksjon til emnet for studentene. Her deltok også fagansvarlig lege for MedEasy, Nils Christian Tvedt Karsen.

– Det var positivt at studentene fikk et ansikt å knytte MedEasy til. Selve tjenesten er meget brukervennlig, men MedEasy var alltid tilgjengelige og svarte på alle tekniske spørsmål som omhandlet innlogging og bruk av tjenesten. Både fra studentene, men også fra oss fagansvarlige ved UiS, forteller Elisabeth Harbin.

Faglærer Kleng Brekkå legger vekt på at alle forelesningsvideoene blir avsluttet med studieoppgaver og mulighet for studentene til å gi tilbakemelding samt stille faglige spørsmål.

– Et svært pedagogisk og bra opplegg! sier Brekkå.

Anatomikafé og Kahoot

Når selve innlæringen og detaljene var dekket ved digitale forelesninger, kunne Brekkå fokusere på å hjelpe studentene til å anvende kunnskapen og se sammenhenger.

Han så behovet for fysiske møter for studentene, hvor de kunne diskutere de de hadde lært og samtidig ha mulighet for veiledning.

– Dermed arrangerte vi syv anatomikaféer gjennom semesteret, der både faglærer og studentassistenter deltok. Her jobbet studentene med oppgaver innenfor temaene de hadde gått gjennom i de digitale forelesningene. 

– Kaféene ga både sosial tilhørighet og mye moro. Vi avsluttet alltid med Kahoot og en uhøytidelig premieutdeling, forteller Brekkå.

Alle Kahoot-oppgavene besto av flervalgsoppgaver som tidligere var gitt ved NOKUTs nasjonale deleksamener. 

Over 300 studenter fordelt på mange grupper, gjorde at UiS så behovet for å ansette ni studentassistenter. Dette var andre- og tredjeårsstudenter som både veiledet og motiverte førsteårs-studentene.

– Det ga mye inspirasjon og har vært veldig verdifullt. Helt klart enda et riktig grep som vi ønsker å fortsette med, forteller Brekkå.

Flippa undervisning

Det at studentene forbereder seg digitalt hjemme, og så møtes for å løse oppgaver sammen med medstudenter og veiledere, er selve essensen i såkalt flippa undervisning.

– Da er de klare for å diskutere og stille spørsmål. Det skjer mye god læring når man selv må formidle for andre, og ikke bare mottar informasjon. Da bruker man mer av hjernen, sier Brekkå. 

Elisabeth Harbin understreker at flippa undervisning ikke er noe nytt, heller ikke digitale forelesninger.  

– Et digitalt tilbud kombinert med mulighet for fysisk og individuell veiledning, er avgjørende for mange. Spesielt er dette nyttig for studenter som av ulike årsaker ikke kan være til stede, eller som har språk- og lesevansker.

– Økt trygghet mot eksamen

Men hva sier studentene selv?

– Tilbakemeldingene fra studentene har vært meget positive. De har fremhevet undervisningsopplegget som forutsigbart og brukervennlig, noe som medførte økt trygghet i forberedelsen frem mot eksamen. Tidligere har det vært merkbart høyere grad av nervøsitet og usikkerhet i denne perioden, forteller Harbin.

Dette tror hun blant annet skyldes den faglige tryggheten som sikres gjennom MedEasys forelesninger og ulike øvingsverktøy. 

– Bruker man disse, blir man godt forberedt til eksamen. I tillegg får studentene svar på alt de lurer på. MedEasy gir oppdaterte og ikke minst raske svar på alle spørsmål og tilbakemeldinger som sendes inn.

Studentene kan også følge sin egen progresjon og kan se at de er på rett spor.

– Det gir mindre stress og usikkerhet, og er en viktig forutsetning for å prestere godt på eksamen, mener Harbin. 

Mindre sårbart system

Bruken av MedEasy gjorde både administrasjonen og studentene mindre sårbare overfor sykdom og annet fravær, ifølge universitetslektoren.

– Koronasituasjonen viste oss tydelig hvor uforutsigbart alt kunne bli, og hvor frustrerende dette var for studentene. Men om vår faglærer nå skulle bli syk, går ikke studentene glipp av forelesninger i emnet lenger, sier Elisabeth Harbin.

Hun trekker også frem at MedEasy raskt fanger opp studenter som sakker akterut. Dermed kan tiltak iverksettes tidlig i form av vennlige henvendelser, faglig hjelp og motivasjon direkte til de studentene som trenger det.

– Med over 300 studenter, har det ikke vært mulig for oss på UiS å få oversikt over de som av ulike årsaker sliter eller faller fra i tiden mot eksamen. Med MedEasy blir disse studentene nå ivaretatt.

Fra 18. til 9. plass

Nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi (AFB) ble gjennomført som vanlig skoleeksamen i desember 2021. Resultatene på landsbasis har skapt mye debatt, da strykprosenten totalt endte på over 25 prosent. 

– Dette er utvilsomt et krevende fag, sier Harbin, og minner om at debatten og frustrasjonen rundt faget heller ikke er ny. 

Men for Universitetet i Stavanger viser resultatene at det nytter å gjøre grep i undervisningen: De gikk fra 18. plass i 2020 til 9. plass nasjonalt i 2021 på deleksamen i AFB. Videre gikk strykprosenten for UiS ned fra 24 % i 2020 til 19 % i 2021.

– Det er vi selvsagt veldig fornøyd med! Gode resultater betyr mye, både for den enkelte student, men også for UiS utad, sier Harbin.

UiS vil fortsette å iverksette nye tiltak for å gjøre læringen mer optimal for studentene. 

– Fremover vil vi prøve å redusere samtidighetskonflikter, slik at studentene får bedre rom til å fokusere på AFB-fagene. Vi vil for eksempel flytte eksamen i mikrobiologi frem til midten av september, slik at den ikke «forstyrrer» oppkjøringen til AFB-eksamen, forteller Harbin. 

– I tillegg ønsker vi å utvikle et kompakt forkurs der studentene raskt kan få innsikt i ord og begreper knyttet til emnet. Et slikt forkurs kan også MedEasy hjelpe oss med å lage.

– Modig å tenke nytt

Fagansvarlig lege i MedEasy, Nils Christian Tvedt Karlsen, var tett involvert i samarbeidet med UiS høsten 2021 og er imponert over lærere og administrasjon ved UiS. 

– UiS er dyktige, modige og tør å tenke nytt. Samtidig lytter de aktivt til sine studenters ønsker og behov, og legger til rette for moderne læring hvor man utnytter potensialet i teknologi.

Med bedriftstilgang til MedEasy, kan lærere nå i langt større grad identifisere utfordringer hos studentene, forklarer Tvedt Karlsen. 

– Noen sliter kanskje med å komme i gang, eller presterer ikke godt nok på øvingsoppgaver. Når dette oppdages, kan man tilby individuell oppfølging.

– Det er så mange spennende muligheter i skjæringspunktet mellom digital og tradisjonell undervisning. Vi er bare i begynnelsen av noe virkelig stort, som potensielt kan endre høyere utdanning innen helse fra bunnen av, i samsvar med studentenes ønsker og behov.

Del denne artikkelen

Les mer: